No034王瑞儿妖野美艳纸醉金迷写真集39P王瑞儿爱尤物

No034王瑞儿妖野美艳纸醉金迷写真集39P王瑞儿爱尤物

今咳而上气,咽喉无水鸡声而不利者,是火气上逆也。『脉经』云:病人或从呼吸,上蚀其咽,或从下焦,蚀其肛阴。

假令脉自和,处言此病大重,当须服吐、下药,针灸数十百处乃愈。然丸散乃定剂,不如汤可随证而进,其验甚准,故曰良也。

观篇中有如神灵者,岂非以心藏神、肺藏魄,人生神魄失守,斯有恍惚错妄之情乎?方有执曰:弱为虚损不足脉,阴虚生内热,所以烦,然属虚烦,故虽烦亦微也。

本门首条痉病也之下「若发其汗…」六句,当移于此条之首,文义始属。今小便反利,则知非湿气上溢,乃上脱额汗之喘,故曰死。

脉浮而大,浮为气实,大为血虚,血虚为无阴,孤阳独下阴部者,小盒饭赤而难,胞中当虚,今反小便利而大汗出,法应卫家当微,今反更实,津液四射,荣竭血尽,干烦而不得眠,血薄肉消,而成暴液,医复以毒药攻其胃,此为重虚,客阳去有期,必脉浮而大,谓脉浮取有力,按之大而无力,乃革脉象也。 假令发热,则属风,便为历节也。

下利上吐,中寒也;小便不利,停饮也;两□拘急,喘息为难,颈背相引,臂则不仁,此皆中外寒饮之证。张锡驹曰:洒洒者,恶寒之像也。

Leave a Reply