VOL103晗大大Via性感写真套图55P晗大大嗲囡囡

VOL103晗大大Via性感写真套图55P晗大大嗲囡囡

當亦無知之人比六畜,生死無期。與死為比,安得復生?

分大暑、立秋、处暑、白露属湿土,则秋气反多于夏,而土为失位矣。小人甚愚也,甚淹汙辱天道。

卯者,陰也,地上之草也。温其中而阳内返,温其下而火归元。

神靈聞知,亦占其所為動作,其心知其惡,不能久善,還語天神。此无他法,惟揉以去之,倘得消多长少,或者一条生路也。

有德度者,生時有簿,年滿當上,輒有迎者。且此止言足经耳,若手经之次第,亦有可得而言者耶?

肾中相火,非无明也,阳方潜藏,光未被乎四表,职司封蛰,龙不离于深渊,故不言明而言位。善惡分別念中,可行者自從便安,天不逆人所為也。

Leave a Reply